สุทธิบริบาล วันวิสาข์, เตชาทวีวรรณ แววตา, and ประพินพงศกร ศศิพิมล. 2012. “การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร”. บรรณศาสตร์ มศว 4 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2160.