เสริมวิฑูรณ์ ศิริวรรณ, เตชาทวีวรรณ แววตา, and วชิรปรีชาพงษ์ ธาดาศักดิ์. 2012. “บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. บรรณศาสตร์ มศว 4 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2159.