-, -. 2018. “บรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12229.