-, -. 2014. “บรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว 6 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12226.