เตชาทวีวรรณ แววตา. 2020. “The Data Librarian’s Handbook”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (2):113-14. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12224.