เงินพูลทรัพย์ ดวงแก้ว. 2020. “วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations)”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (2):98-112. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12223.