อนุรักษ์โชคชัย เสาวรส. 2020. “ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library)”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (2):86-97. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12222.