โชติจิรวัฒนา ศรีไพร, ตันตระรุ่งโรจน์ พรสุข, and สุวรรณมรรคา สิริพันธุ์. 2020. “การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (2):71-85. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12221.