กล่อมอิ่ม กมลฉัตร. 2020. “การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (Development of the STEM Curriculum Enhancing the Critical Problem-Solving Skill and Life Skill Compliance for Sixth. )”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (2):61-70. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12220.