สาระพล ธิดารัตน์, and แม่นมาตย์ ลำปาง. 2020. “สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-Book Management in Thai Academic Libraries)”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (2):47-60. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12219.