วิเชียร สุภาสินี, and แม่นมาตย์ ลำปาง. 2020. “พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย (Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge: A Case of Folk Gajasastra Inherited Wisdom of the Kui in Surin Province)”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (2):30-46. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12218.