จีนงี่ ประทีป, เกษมเนตร ลัดดาวัลย์, วงศ์รัตนะ ชูศรี, เค้าฉิม ประณต, ไชยจูกุล ยุทธนา, ทองภักดี ทัศนา, and เกษรแพทย์ พวงรัตน์. 2020. “การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century)”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (2):15-29. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217.