นิลละออ ธีระวัฒน์. 2019. “Changing the Scope of Library Instruction in the Digital Age”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (1):112-14. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11533.