อังคะปัญญาเดช ชัยสิทธิ์, and เตชาทวีวรรณ แววตา. 2019. “สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand)”. บรรณศาสตร์ มศว 12 (1):84-97. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11531.