รอดสุทธิ ชนันนา. 2018. “เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1):209-19. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10147.