เอ้งฉ้วน ภีมศักดิ์. 2018. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1):191-208. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10146.