พุทธิเดช อเนก, กรเพชรปาณี สุชาดา, and วงศ์อุปราช พีร. 2018. “การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1):159-75. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10144.