เปรมปรี ธันยพร, มีเจริญ สาลีนี, and ทองภูเบศร์ ทักษ์. 2018. “การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1):141-58. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10143.