เทียมแก้ว น้ำลิน. 2018. “แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1):130-40. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10142.