เหมมันต์ นธี, สิริรัตนจิตต์ อภินันท์, ปราบรัตน์ สมชัย, and โยะหมาด สรัญญา. 2018. “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1):119-29. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10141.