วงษ์สิงห์ อุดม, ปัดไธสง สุรวุฒิ, สันคติประภา กิตติกร, and เจือไทย จิตติมา. 2018. “กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1):30-42. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10135.