อิทธิชัยวัฒนา ยุวเรศ, แสนวา ศุมรรษตรา, and วรัญญานุไกร สมชาย. 2018. “ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ”. บรรณศาสตร์ มศว 11 (1):1-13. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10133.