อินทะไชย อ.; วรัญญานุไกร ส.; พันธุ์เมฆา พ. การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 10, n. 2, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9959. Acesso em: 23 may. 2024.