หมอนทอง ว.; แสนวา ศ.; พันธุ์เมฆา พ. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 10, n. 1, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9944. Acesso em: 23 may. 2024.