พิพิธธนชัย อ.; พาวินันท์ ป.; พันธุ์เมฆา พ. การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 48–61, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8393. Acesso em: 18 may. 2024.