ศิริรัตน์ จ. ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 57–66, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8379. Acesso em: 25 jul. 2024.