โป๊ะฮง ว.; ประเสริฐสิน อ. การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 14–28, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8376. Acesso em: 28 may. 2024.