แย้มวงษ์ น. การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 1–13, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4951. Acesso em: 31 mar. 2023.