วารีสอาด อ.; ตรีโลจน์วงศ์ น.; วรัญญานุไกร ส. การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 15–23, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4416. Acesso em: 24 may. 2024.