สุขเปี่ยม ท.; ไม้เท้าทอง เ.; แสนวา ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 6, n. 2, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094. Acesso em: 28 jan. 2023.