บุญหนู น.; ชื่นวัฒนา อ.; ไม้เท้าทอง เ. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 6, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3215. Acesso em: 23 apr. 2024.