เตชาทวีวรรณ แ. จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 6, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3211. Acesso em: 18 may. 2024.