วิทยาวุฑฒิกุล ร.; วิภาวิน น. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 5, n. 2, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3029. Acesso em: 12 jun. 2024.