น้อยชุมแพ บ.; เตชาทวีวรรณ แ.; แสนวา ส. การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 5, n. 2, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3023. Acesso em: 19 apr. 2024.