ไม้เท้าทอง เ. สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 3, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2997. Acesso em: 2 dec. 2022.