เผ่าพงษ์คล้าย อ.; ชื่นวัฒนา อ.; พันธุ์เมฆา พ. นิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 3, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2994. Acesso em: 23 may. 2024.