วิจิตร โ.; ชื่นวัฒนา อ.; วารีสอาด อ. การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 3, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2991. Acesso em: 31 mar. 2023.