จันทวงค์ แ.; ชื่นวัฒนา อ.; พันธุ์เมฆา พ. การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 3, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2989. Acesso em: 23 may. 2024.