พลไชย บ. การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 4, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2943. Acesso em: 31 jan. 2023.