วงศ์จันทร์ ด.; เตชาทวีวรรณ แ.; วชิรปรีชาพงษ์ ธ. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 4, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2940. Acesso em: 30 mar. 2023.