วงษ์จีน ก.; เตชาทวีวรรณ แ.; วชิรปรีชาพงษ์ ธ. การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 4, n. 1, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2939. Acesso em: 18 may. 2024.