พิทธยาพิทักษ์ ธ.; วิเชียรพันธ์ ธ. การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 5, n. 1, 2012. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2295. Acesso em: 5 dec. 2023.