เป้งทอง ส.; วรรัตน์ปัญญา ก.; ครุฑจ้อน ส. การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 5, n. 1, 2012. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2294. Acesso em: 23 may. 2024.