ชารัมย์ ส.; สุวัธนวนิช พ.; เวศร์ภาดา ธ. กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 5, n. 1, 2012. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2292. Acesso em: 23 may. 2024.