สุทธิบริบาล ว.; เตชาทวีวรรณ แ.; ประพินพงศกร ศ. การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 4, n. 2, 2012. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2160. Acesso em: 13 apr. 2024.