เสริมวิฑูรณ์ ศ.; เตชาทวีวรรณ แ.; วชิรปรีชาพงษ์ ธ. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 4, n. 2, 2012. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2159. Acesso em: 31 mar. 2023.