-, .-. บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 11, n. 1, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12229. Acesso em: 31 mar. 2023.