-, .-. บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 7, n. 1, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12227. Acesso em: 24 may. 2024.