เงินพูลทรัพย์ ด. วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations). บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 98–112, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12223. Acesso em: 9 dec. 2022.