อนุรักษ์โชคชัย เ. ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library). บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 86–97, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12222. Acesso em: 6 dec. 2022.